Diumenge 22 Abril 2018

Inici / Ajuntament / Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació

Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació

El ple de l’Ajuntament aprova les inversions pel 2018

El ple de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat la modificació de crèdit del pressupost anual per incorporar-hi el romanent de tresoreria disponible després de tancar l’any 2017. En total s’han incorporat 2,99M d’euros que es destinaran a inversions al municipi.

La inversió més important és l’obra de reurbanització del carrer major amb un pressupost de 1.191.416,13€ seguit de la fase 1 del cobriment del rec Vidal amb 600.000 euros i la urbanització dels accessos al pavelló amb pressupost de 364.847,51 €.  

Crònica del ple del mes de desembre de 2017

Amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del grup municipal d’ERC a l’oposició, el Ple de l’Ajuntament celebrat el 18 de desembre de 2017, ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2018. El pressupost aprovat inicialment, puja a 3.671.209,30 euros. El regidor d’Hisenda Josep Maria Corominas ha destacat que l’Ajuntament manté el seu endeutament al 0%.  

Tossudament alçats, a Riudellots vam votar. Article d'opinió del grup municipal d'ERC

A Riudellots, el nostre consistori, de manera unànime, ha estat al costat del nostre Govern, i al costat i al servei de la gent i, de manera decidida, va apostar perquè es pogués celebrar amb la màxima normalitat possible el referèndum al nostre poble, i així va ser. L’1 d’octubre vam tenir col·legi electoral, meses constituïdes i urnes. Des d’ERC ens felicitem que hagi estat així.

Crònica del ple ordinari del mes de setembre de 2017

Amb els vots de tots els grups s’acorda requerir a TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. (anteriorment TEYCO, SL), per tal que procedeixin a la reparació de les esmentades deficiències, en el termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació del present acord. En cas contrari, l’Ajuntament executarà la garantia prestada mitjançant aval bancari, de conformitat amb l’establert a l’article 100 del TRLCSP.

L'Ajuntament aprova un pressupost de 3.600.000 € pel 2018

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2018 mantenint el seu endeutament al 0%. 

Abans de la incorporació dels romanents del pressupost del 2017, el pressupost contempla unes inversions per valor de 120.000 €, que es destinaran principalment a la rehabilitació de camins. Pel que fa a les despeses de personal hi ha un increment del 11,97% respecte l'any anterior degut bàsicament a la incorporació dels vigilants municipals i per la provisió de llocs de treball tècnic com l'enginyer i l'arquitecte.

Crònica del ple ordinari del mes de juliol de 2017

Amb els vots a favor del PDeCAT (7) i ERC (4), s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, correcció errada material Polígon Central UA 8.

Amb tots els vots favorables, s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, UA 13 CAN RIBOT, UA 14 MAS VILA.

Crònica del ple ordinari del mes de març de 2017

Per unanimitat s’aprova la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 2016.

Es ratifica amb 7 vots del PDeCAT i 4 d’ERC l’acord adoptat per la Junta de Govern local el dia 21 de febrer i delegar al Consell Comarcal de la Selva, la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits en els termes establerts en el conveni.

Pàgines

Subscribe to Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació