Diumenge 20 Gener 2019

Inici / Ajuntament / Juntes de govern

Juntes de govern

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

A Riudellots de la Selva està integrada per l'alcaldessa, la Montserrat Roura, i els regidors Josep Maria Corominas, Lluís Barnés i Gerard Calle.

Correspon a la Junta de Govern:

  • L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Les sessions de la junta de govern tenen lloc els dimarts a les 20 h. al despatx de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

L'ordre del dia es pot consultar a la pàgina www.riudellots.cat.

En compliment de la LOPD les actes de la Junta de govern no es publiquen ja que contenen dades de caràcter personal. Però a fi de difondre les decisions que adopta aquest òrgan resolutori, l'Ajuntament de Riudellots de la Selva publica un resum de les últimes Juntes de Govern Local celebrades que podeu consultar des d'aquí.