Diumenge 20 Gener 2019

Inici / Ajuntament / Plens Municipals

Plens Municipals

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Riudellots de la Selva el Ple està format per 9 regidors.

Les sessions plenàries ordinàries són públiques i es celebren el primer dilluns de cada 2 mesos (gener-març-maig-juliol-setembre-novembre), prèvia convocatòria de l'alcaldessa. El Ple sempre té lloc a les 20 hores al despatx de l'Alcaldia de l'Ajuntament.

Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any.

La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Podeu consultar les actes de les sessions plenàries al des d'aquí