Riudellots de la Selva, municipi escollit per realitzar l’Enquesta de Salut de Catalunya

  • 19 Abril 2021

El Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) duen a terme l’Enquesta de salut de Catalunya per tal d’obtenir informació poblacional sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris.
Es tracta d’una activitat estadística de caràcter oficial, prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta el deure de respondre per part de les persones seleccionades i una garantia de confidencialitat de les dades, és a dir, que les respostes estan protegides pel secret estadístic. 
Els entrevistadors disposen dels telèfons de contacte de les persones que conformen la mostra (titulars i suplents). Les enquestes, però, mai es realitzen telefònicament, sempre es fan en persona, en el domicili de la persona a entrevistar o en un altre lloc que aquesta decideixi. Les persones entrevistadores respecten totes les mesures higièniques per a que la trobada presencial sigui segura (porten mascareta, gel hidroalcohòlic i mantenen la distància de seguretat en tot moment).
L’empresa contractada pel Departament de Salut per realitzar les enquestes és IPSOS. Una persona enquestadora degudament acreditada pel Departament de Salut fa les preguntes amb l’ajuda d’un ordinador portàtil al domicili de l’enquestat. 

Les persones que han estat seleccionades aleatòriament per contestar l’enquesta reben per correu ordinari o bé lliurada en mà una carta informativa signada per la persona titular del Departament de Salut (Conseller/a de Salut) i titular de l’Idescat (director/a). En la carta, s’informa a la persona seleccionada sobre l’enquesta i se li comunica que el telèfon 061 CatSalut Respon està a la seva disposició per aclarir dubtes o rebre més informació.
Cal que les persones seleccionades proporcionin una informació completa i verídica amb relació a les preguntes que se’ls plantegin. Les respostes que es proporcionen s’emmagatzemen de forma anònima i es tracten de forma agregada.

En els darrers temps s’han produït diversos casos de pretesos enquestadors que, amb el pretext de fer estudis sobre la salut, venen productes sanitaris o d’altra índole. Aquest fenomen genera reticències en la població i dificulta el treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya, que és una font d’informació molt important per a la planificació sanitària del país.