Mesures contra la grip aviària en aus de corral per a autoconsum

  • 24 Febrer 2022

El Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han alertat del risc d'introducció i circulació al territori del virus de l'IAAP, especialment el subtipus H5N1.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

Per aquest motiu cal establir mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya, que són d’aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des del 12 de gener de 2022 fins al 20 d’abril de 2022.

Les mesures són les següents:

Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.
Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar el contacte amb aus silvestres prèvia sol·licitud a l’oficina comarcal corresponent).
Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA.

Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

Arran d’aquesta situació recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l’obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Els tràmits per a la comunicació d'una explotació d'aus per a autoconsum es poden dur a terme telemàticament mitjançant l'aplicació GTR, a la qual es pot accedir a través del següent enllaç.

No obstant això, és important recordar que els titulars d'explotacions destinades a l'autoconsum −sempre i quan siguin persones físiques− són els únics que estan exempts de l'obligació de la tramitació telemàtica i poden realitzar aquesta comunicació de forma presencial, prèvia sol·licitud de cita prèvia per correu electrònic (aoselva.daam@gencat.cat) o trucant a qualsevol dels nostres números de telèfon (972 840 703 / 972 840 652).

Aquí es poden trobar els impresos necessaris per fer l'esmentada comunicació al DACC: 

Comunicació d’inici d’activitat o modificació de l’activitat ramadera per a la seva inscripció al registre d’explotacions ramaderes
Memòria per registre d'explotacions d'autoconsum

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
Qualsevol signe clínic o lesió postmortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Veure tríptic informatiu