Transparència municipal

  • 04 Abril 2021

La transparència no és només complir un seguit de regles per obtenir un reconeixement que d’altra banda és absolutament necessari en la gestió municipal. La transparència no és només complir la normativa vigent i dir que la gestió de l’Ajuntament ja és transparent. La transparència ha de ser una filosofia de vida i el rigor ha de ser una manera de ser quan es gestionen recursos públics, la transparència ha de regir totes i cadascuna de les accions que des de l’equip de govern, amb l’alcaldessa o l’alcalde al capdavant, es prenguin durant el seu mandat.

S’ha de ser molt conscient que decidir sobre els diners del pressupost de l’ajuntament, sobre els canvis de planejament urbanístic, sobre la compra de terrenys amb diners de tots, la construcció, etc., és una cosa que requereix molta, més aviat moltíssima, d’aquesta filosofia de vida que és la transparència. L’equip de govern no deixen de ser unes persones al servei del poble a qui durant un temps se’ls cedeix la gestió del municipi i que retre comptes i explicar què es vol fer i com es vol fer ha de ser primordial. Per molt llarg que aquest temps sigui, mai s’ha de perdre de vista que és (i ha de ser) temporal.

Dels fets que van provocar la dimissió del regidor Xavier López, no en sabem res de nou i potser no en traurem l’aigua clara. Se’ns va dir que es faria una auditoria, que després seria validada per uns altres auditors (?) i que serviria per aclarir què va passar. Doncs sembla que no. No s’han demanat des d’on s’accedia als correus quan va esclatar tot allò, no s’ha parlat amb el personal per preguntar-los sobre els permisos i accessos als comptes de correu o si algú no autoritzat en tenia accés (i per tant podia entrar des de qualsevol lloc), i només s’auditarà la situació actual. Això, per exemple, NO ÉS TRANSPARÈNCIA.

No voler publicar la informació sobre les empreses i societats en la declaració de béns dels membres del Plenari, per tal de saber si existeixen incompatibilitats en contractes, adquisicions o bé l’aprovació de normativa municipal o altres, NO ÉS TRANSPARÈNCIA.

Preveure gastar cinc milions d’euros en el pressupost de 2021 sense explicar, sense preguntar ni a la gent ni al Consell de Poble, sense cap partida destinada a pressuposts participatius en els quals la gent pugui decidir, això TAMPOC ÉS TRANSPARÈNCIA.

Com hem dit la transparència, el retre comptes, el preguntar i escoltar, el voler explicar el que es fa i perquè es fa són coses que s’han de portar a dins i s’han d’exercir sense que hi hagi normes o lleis que ho diguin i, si n’hi ha, s’ha d’anar molt més enllà. Doncs bé aquesta és la nostra manera d’entendre la gestió municipal.

Vetllarem perquè l’Ajuntament de Riudellots sigui cada vegada més transparent i denunciarem quan creguem que no ho sigui.

Grup Municipal ERC-AM