Crònica del Ple del mes de març de 2021

  • 15 Març 2021

El ple de l’Ajuntament celebrat el passat 15 de març va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts per Riudellots) i els vots contraris d’ERC Riudellots, la modificació puntual del text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Riudellots de la Selva del sector d’activitats econòmiques “Hostal Nou”.

El text, redactat per l’Incasol, té per objecte delimitar un sector de sol urbanitzable amb destí a activitats econòmiques; consolidar, amb un sector de major mida, una reordenació del sector industrial existent que pot representar un potencial per la seva situació́ enfront l’autovia A2, afavorint els principis de sostenibilitat i compacitat; i garantir una major funcionalitat dels espais lliures i equipaments amb la inclusió́ de la masia de l’Hostal Nou en l’àmbit. La masia serà entregada a l’Ajuntament en concepte d’equipament públic, lliure de qualsevol càrrega i gravamen i amb tots els serveis: aigua, connexió a la xarxa de clavegueram, llum, gas, telefonia i fibra òptica. 

Podeu consultar l'ordre del dia dels plens des d'aquí.

Podeu consultar la vídeo acta des d'aquí