Crònica del ple del mes de setembre del 2021

  • 29 Setembre 2021

Amb els vots a favor de tots els grups municipals amb representació municipal el Ple de l’Ajuntament del mes de setembre ha aprovat el text refós de la modificació de les normes subsidiàries de planejament per modificar el límit entre la zona “Industrial 1000 central” i “Industrial 800 central”. Amb aquesta aprovació l’ajuntament donarà trasllat de l’ acord a l’interessat així́ com a la Comissió́ Territorial d’Urbanisme de Girona per tal de procedir a l’aprovació́ definitiva de la modificació́ del planejament i la seva corresponent publicació́ al DOGC.  
 
El Ple també va aprovar per unanimitat aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2020 de l'Ajuntament i de la Mancomunitat iItermunicipal de la Conca de l’Onyar i sotmetre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva oportuna fiscalització, tal i com ha explicat l’acaldessa de Riudellots, Montserrat Roura.

Durant els transcurs del ple també s’ha aprovat, amb el vot a favor de tots els grups, el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT.

Finalment es van fixar els dies  29 de setembre i 31 d’octubre com a festes locals del municipi per a l’any 2022.


Podeu veure la vídeo acta del Ple aquí