Crònica del Ple del mes de juny de 2021

  • 22 Juny 2021

El Ple Municipal ordianri del mes de juny ha aprovat, amb l’abstenció del grup municipal d’ERC, aprovar inicialment el Reglament del règim jurídic i de funcionament de l’òrgan ambiental municipal. Per unanimitat el ple va aprovar la pròrroga del contracte del servei de conservació i millora dels espais verds i arbrat viari subscrit inicialment amb la Fundació privada Onyar – La Selva, i posteriorment amb la Fundació Mas Xirgu pel període comprès entre l’1 de maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022. 

Pel que fa a l’aprovació el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a l’execució de les obres de reurbanització del sector Can Jordi, s’ha aprovat amb els vots favorables del l’equip de govern i l’abstenció d’ERC. 

En el punt de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Riudellots de la Selva en els àmbits Sector Mercat i Sector Ponent ERC es va acordar desistir de la tramitació, amb els vots a favor de l'equip de govern i el vot contrari d'ERC. 

Amb el vot contari d'ERC, el Ple va aprovar provisionalment l’establiment dels tributs a l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Llar d’infants municipal, relatius tots ells a la posada en funcionament del servei de P0. 

Finalment, per unanimitat, el Ple ha Aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Riudellots de la Selva, el qual incorpora els següents riscos: d’inundacions (INUNCAT), per nevades (NEUCAT), risc sísmic (SISMICAT), risc químic en el transport (TRANSCAT), risc emergències aeronàutiques (AEROCAT) i emergències per risc de ventades (VENTCAT.