Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per la quota d'alta de fibra d'òptica

  • 23 Juny 2022

El Ple de l’Ajuntament de Riudellots va aprovar el passat dilluns 21 de març de 2022 les bases per subvencionar la connexió de fibra òptica per a totes aquelles llars disseminades del municipi on actualment no arriba aquest servei. Posteriorment la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria per sol·licitar aquesta subvenció, i el passat dia 21 de juny s’ha publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Aquí us fem un breu resum de la subvenció:

Qui pot ser beneficiaris?
Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de reunir els requisits següents:
1) La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment. 
2) Ser propietari/a o ser titular d’un dret d’ús d’un dels habitatges o la seu d’una activitat econòmica relacionada en l’annex I de les bases reguladores.
3) Els/les beneficiaris/es han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la seguretat social i hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions. 
4) Haver contractat el servei de fibra òptica amb un operador autoritzat i  haver pagat la quota d’alta d’un dels habitatges relacionats en l’annex I de les bases reguladores. 
 
Qui és l’objecte de la subvenció?
L’atorgament d’aquesta subvenció pretén assolir l’objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar a la connectivitat d’una part del municipi. En tant que s’ha constatat, que en les zones rurals del territori i amb menor nombre d’habitants, la fibra òptica és un servei molt costos fet que dificulta molt la seva accessibilitat. Poder accedir a la fibra òptica és un requisit imprescindible per evitar el despoblament de les zones rurals alhora que permetrà la implantació de millores tecnològiques en les activitats pròpies del sòl no urbanitzable. 
 
On puc trobar les bases reguladores? 
Les bases es van aprovar per acord del Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2022 i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 63 de data 31 de març de 2022 i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8643 del 7 d’abril de 2022.
 
Quin import puc sol·licitar?
L’import total destinat a la convocatòria és de 72.800,00€, amb càrrec  a l’aplicació pressupostària número 459 48000 del pressupost de la corporació.
La quantia de la subvenció a les persones beneficiàries és d’import màxim de 910€. Només es pot sol·licitar l’import que us facturi l’empresa operadora. 
 
Quin termini tinc per presentar les sol·licituds?
El termini començarà a comptar el dia següent a la publicació de l’extracte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, és a dir del 22 de juny de 2022, i finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2022. 

Trobareu tota la informació i el model de sol·licitud aquí