​Crònica de la sessió del ple ordinari del dia 20 de juny de 2022

  • 21 Juny 2022

El Ple ordinari de l'Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 20 de juny en línia.

En primer lloc, es van aprovar l'acta anterior, la de 21 de març.

A continuació, es va aprovar per 10 vots a favor la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns. I després es va aprovar per 5 vots a favor i 5 abstencions la modificació del pressupost del 2022.

Amb 10 vots a favor, es van aprovar les festes locals de l'any 2023: Reis, divendres Sant, dilluns de Pasqua, Sant Joan, etc. I també es van fixar les festes locals del municipi els dies 29 de setembre i el 13 d'octubre.

I també es va aprovar amb 10 vots a favor l'expedient de les obres de la canalització del rec de Cal Queco i la urbanització de l'avinguda Girona.

Seguidament, es va votar l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 5 sobre la regulació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb 5 vots a favor i 5 abstencions.

Amb 9 vots a favor i la no participació del regidor Josep Lluís Santamaria, es va aprovar la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots, per a canviar la parcel·la d'equipament del sector del mercat. Concretament la zona del mercat i la zona de ponent. També es van modificar les normes per l'ampliació del sector UA-16 Friselava. Tanmateix, aquest últim no es va sotmetre a votació.

Es va continuar amb l'aprovació amb 10 vots a favor la devolució de la garantia dipositada per a l'execució del contracte de neteja de les dependències municipals. I amb 10 vots també es va aprovar la ratificació de la pròrroga del contracte del servei de conservació i millora dels espais vers i arbrat del municipi.

El dotzè punt del dia també es va aprovar amb 10 vots a favor: la modificació de la garantia definitiva del contracte de concessió administrativa per a la gestió de les instal·lacions esportives municipals.

Llavors, es va aprovar amb 10 vots a favor, el pla intern d'igualtat de dones i homes de l'Ajuntament de Riudellots.

Ja entrant en els últims punts del ple, es va aprovar amb 10 vots la sol·licitud de la pròrroga del conveni interadministratiu de concertació de places amb el departament de drets socials i l'Ajuntament de Riudellots, per a la prestació del servei d'atenció integral per la gent gran (SAIAR) de l'any 2023.

Finalment, l'alcaldessa Montserrat Roura va donar per assabentats diversos assumptes i es va passar a parlar de l'assumpta urgent del dia. Per una banda, la modificació del reglament del règim intern de la llar d'infants municipal. Es va aprovar amb 5 vots a favor i 5 en contra. I, per altra banda, la modificació també de l'ordenança fiscal número 13 sobre la reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants. Aquest es va aprovar per 10 vots a favor.

En el següent enllaç podeu consultar l'acta sencera. 

I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.