Alerta per calor molt intensa fins divendres

  • 21 Agost 2023

Totes les autoritzacions per a activitats amb risc d'incendi forestal queden suspeses als municipis amb risc elevat
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu la persistència de calor intensa a tot Catalunya, l'episodi s'allargarà, possiblement, fins divendres. Les temperatures seran especialment elevades també durant la nit.
Risc d’incendi
Aquesta situació de calor sostinguda i el descens de les humitats relatives faran que el risc d’incendi forestal s’agreugi. En aquest sentit, s’ha activat en fase d’alerta el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
També s’han aprovat mesures temporals extraordinàries davant l’elevat risc d’incendis en algunes zones del país per als propers dies.
Restriccions al medi natural
En els municipis que es trobin en el mapa de perill d’incendi forestal en perill molt alt o extrem, s’apliquen les següents prohibicions o limitacions fins a les 00 hores del 25 d’agost:
Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
La suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
La introducció o ús de material pirotècnic.
Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.
La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.