Obres de millora a diverses carrers de Riudellots

  • 22 Novembre 2023

Dilluns començaran les obres dels flonjalls de l’Avinguda Països Catalans i carrer de l’Arn, una actuació urgent mentre s’espera l’execució del projecte d’arranjaments a l’avinguda al tram de la Pineda.

També s'estant realitzant treballs a les canals entre la C-25 i l’Avinguda Girona per a millorar la reixa que estava malmesa.


Està previst que dilluns de la setmana vinent, s'iniciïn els treballs de millora de 8 flonjalls a l'Avinguda Països Catalans i un al carrer de l'Arn a Mas Joals que estaven deteriorats per les arrels dels arbres. Per motius tècnics, en el carrer de l'Arn s'haurà de fer una segona fase d'obres per actuar amb més profunditat i això provocarà un major cost de l'actuació.

Aquesta actuació puntual i urgent es farà a l’espera de l’execució del projecte d’arranjament de l’Avinguda Països Catalans, al tram de la pineda. En concret, l’execució consisteix en: fressar 20 cm, subministrament i compactació de 10 cm de grava ciment i l’estesa i compactació d’asfalt MCB AC-16. 

L’alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Santamaria, ha destacat que aquestes obres eren d’execució necessària per a millorar la seguretat de tots els veïns i veïnes. “Els treballs de l’Avinguda Països Catalans i de l’Avinguda Girona eren necessaris i urgents perquè posaven en risc la circulació de les persones”.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva també ha realitzat treballs de reparació de la reixa de l’Avinguda Girona amb la C-25 i de 8 flonjalls a l’Avinguda Països Catalans i 1 al carrer de l’Arn a Mas Joals. Aquestes obres tenen per objectiu millorar la seguretat dels veïns i veïnes.

D'altra banda, aquesta setmana s'estan ultimant les obres de millora de l’embornal de l’Avinguda Girona amb l’encreuament a la C-25. Els treballs han consistit en la demolició i retirada de les canals que es trobaven en mal estat, la col·locació de les noves canals prefabricades amb reixa de fosa, similars a les existents, el formigonatge i reblert de tot el perímetre i la retirada de la runa. En els últims mesos, 4 d’aquestes canals s’havien trencat i la reixa que hi havia col·locada no quedava subjectada i s’enfonsava, posant en risc els ciutadans en un punt on hi ha un al volum de trànsit. Amb la instal·lació del nou embornal, s’evitarà l’enfonsament de la reixa

Reparació de dues tapes arqueta de fibra òptica

En les últimes setmanes, Riudellots de la Selva també ha reparat dues arquetes de fibra òptica que s’havien enfonsat a  l’Avinguda Mas Vilà. L’execució ha consistit en la demolició del perímetre i posterior formació del cèrcol perimetral, la recol·locació de les tapes, el formigonatge i la retirada de la runa.