Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva

  • 22 Gener 2019

Telèfon dels vigilants municipals: 681 103 092
El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017, pel tal de que faci les tasques que estan estipulades a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns.
 Funcions Llei 16/91 de les policies locals:
Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el què disposen les lleis.
Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà.
Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
Horaris d’hivern:
Del 16 de setembre al 31 de maig
De dilluns a divendres de:
(torn matí ) 7:30 h a 15:00 h
(torn tarda)14:00 h a 21:30 h
Horaris d’estiu:
de l ‘ 1 de juny al 15 de setembre 
De dilluns a divendres de: 
(torn mati) 08:00 h a 15:00 h
(torn tarda) 14:30 h a 21:30 h
Carta de serveis dels Vigilants municipals
Generals
- Atenció, informació i assessorament dintre de les nostres competències al ciutadà 
- Recepció de queixes relacionades amb el servei.
Trànsit
- Regulació del trànsit.
- Intervenció en accidents de trànsit, actes o esdeveniments importants que generin un volum important de vehicles.
- Control de la senyalització defectuosa o informació per millorar l’actual.
- Informes d’accidents de trànsit.
- Control de vehicles abandonats.
- Retirada de vehicles amb el servei de grua.
- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb trànsit.
- Prevenir i actuar a les infraccions contra la seguretat vial.
- Cursos de seguretat vial a les escoles de la població o als centres que estiguin interessats.
Seguretat
- Vigilància i control de les instal·lacions municipal.
- Col·laboració amb cossos de seguretat desplegats pel territori.
- Regular las sortides i entrades al col·legi per la seguretat dels vianants.
- Auxili directe al ciutadà en risc imminent valoració de la situació i desviament cap altres serveis.
- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb la seguretat.
- Patrulla de vigilància amb el vehicle logotipat per tot el poble, veïnats, cases aïllades i el polígon Industrial.
Administratiu
- Seguiment i control de les infraccions a les ordenances municipals.
- Objectes perduts.
- Informació i assessorament.
- Realització d’Informes i actes.
- Informació i assessorament al accés de vehicles des de la via pública a una propietat privada “GUAL”.
- Entregar notificació, bans e informació a la ciutadania.
 Animals
- Seguiment i control de les infraccions de la ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals. 
- Informació i assessorament relacionat amb animals domèstics, gossos potencialment perillosos, gossos perduts.
- Informació,  seguiment i control de sobre campanyes, cens , documentacions i obligacions que tenen els propietaris dels animals.