Crònica del ple ordinari del mes de setembre

  • 13 Setembre 2016

Amb els vots de CiU i l’abstenció d’ERC s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm.4/2016 i la corresponent exposició pública pel termini de 15 dies. Amb els vots de CIU i l’abstenció d’ERC s’aprova el Compte General corresponent a l’exercici 2015, i retre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva oportuna fiscalització.
Amb els vots de tots els grups amb representació municipal s’aprova l’actualització del Pla de protecció civil de Riudellots de la Selva (SISMICAT – NEUCAT- INUNCAT – RADCAT – TRASNCAT i AEROCAT) redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
Per unanimitat s’aprova definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Amb els vots de tots els grups s’aprova provisionalment la modificació de l’article 2, article 6.3 i article 7.3 del Reglament Municipal d’Ús de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva.
Amb els vots de tots els grups s’acorda encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, que inclou la utilització, el manteniment i l’actualització de les eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin en el conveni a subscriure.
Amb els vots favorables de CiU i ERC s’acorda fixar com a festes locals del municipi de Riudellots de la Selva per al proper any 2017 els dies 25 de juliol i 29 de setembre i fixar el 19 de febrer i el 3 de desembre com a dies addicionals d’obertura dels establiments comercials.
S’aprova amb els vots de tots els grups la moció per millorar el Servei de Rodalies de Renfe a Catalunya.
S’aprova per unanimitat la moció per donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.