Tancament de les fonts públiques i garantia de la qualitat de l'aigua

  • 26 Març 2020

Seguint les recomanacions de les autoritats competents s’ha procedit a tancar les fonts públiques del municipi mentre duri la crisi sanitària, atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca i per tant ser un punt de possible propagació del coronavirus. 

L’abastament d’aigua de consum és un servei bàsic i essencial garantit en el RD 463/2020, de 14 març, en el que es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En el Decret es contemplen una sèrie de mesures dirigides a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, entre les quals es troba que les empreses, entitats i proveïdors han d’assegurar el servei de subministrament d’aigua. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i l’empresa PRODAISA vetllem per assegurar l’abastament d’aigua de consum humà i la seva qualitat.

El subministrament d’aigua de consum humà és una mesura de vital importància per evitar possibles problemes de salut i, per aquest motiu, es garanteixen els nivells de qualitat per la salubritat i higiene tant del subministrament d’aigua com dels serveis de sanejament de les aigües residencials urbanes. 

Cal fer esment, també, que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un tipus de virus particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua. No són necessaris, doncs, tractaments addicionals.