Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants
Infants

PILARS BÀSICS DE LA LLAR D'INFANTS

  • 11 Maig 2020

En l’estructura del sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una etapa educativa única amb identitat pròpia.
 
La finalitat de la nostra escola és la de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança.
 
En la convivència familiar s’inicia l’educació dels infants i es fan els primers aprenentatges. Quan posteriorment els infants entren a la llar, aquesta responsabilitat la compartim. Per això potenciem un lligam entre escola i família, per tal que les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal i social.
 
A la nostra escola acollim els infants i els acceptem íntegrament amb estima, fem el possible per conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat i assegurem les relacions de confiança amb les persones adultes i amb la resta d’infants propers.
 
L’equip educatiu som les responsables d’organitzar l’espai, el temps i les activitats i d’aplicar les estratègies pertinents a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels infants d’acord amb les finalitats educatives fixades, afavorint, amb materials molt propers, l’observació, la manipulació i el descobriment de tot el que els envolta.

Els donem moments i espais deixant-los viure plenament les seves experiències que els aporten diversos i enriquidors coneixements. Els nens d’aquesta etapa necessiten tocar i sentir per pensar i aprendre.

Respectem els drets, els interessos, les diferències individuals i les aportacions dels nens i nenes, comptant sempre amb la col.laboració i participació de les famílies.  Ens impliquem en tot el treball que es fa en el Centre i en els models d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. Tenim en compte la detecció precoç de les dificultats dels infants a fi i efecte de prendre les decisions necessàries per afavorir-ne el procés de desenvolupament i aprenentatge i posem especial interès en l’atenció a la diversitat dels nens i nenes que acollim.

Tenim en consideració i respectem les necessitats i els diferents ritmes de desenvolupament dels infants i seleccionem i organitzem els continguts que els nens aprenen, potenciem que l’activitat discorri en les millors condicions possibles perquè cada infant i el grup en conjunt s’esforci per actuar amb autonomia, així també, establim els mitjans necessaris perquè cada nen/a es senti atès, orientat i valorat, sense veure’s condicionat per estereotips culturals i de gènere, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

Dins l’ambient educatiu de la nostra Llar les activitats de la vida quotidiana, les rutines i els hàbits en formen l’eix central  ( faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels nens i nenes)  i comparteixen el valor educatiu amb el joc i l’experimentació que són la base dels seus processos d’aprenentatge.

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.