CONSELL ESCOLAR

  • 11 Maig 2020

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d’infants i està composat pels següents membres:

- El director/a de la llar d'infants que el presideix.
- Un representant de l’Ajuntament.
- Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal educador.
- Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares. 
- Actua de secretari o secretària del Consell, el o la representant del personal educador.
 
Els membres electes s’escullen d’acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics. La renovació de membres del Consell Escolar de la Llar d’Infants s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics. El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys.
 
ACTUAL COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS
 
Presidenta: Anna Ma. Vinyes-Miralpeix Gassó, Directora de la Llar d'Infants.
Representant  Ajuntament:  Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa de Riudellots de la Selva.
Representant  educadores i secretària del Consell:  Cristina Diaz Perez
Representant pares i mares: Laura Segade Soldevila