PREUS

  • 11 Maig 2020

Els preus del servei de la Llar d'Infants s'aproven i es publiquen anualment per part de l'òrgan competent del Consistori per mitjà d'una Ordenança fiscal reguladora del servei.

Per a la seva consulta acompanyem el llibre d'Ordenances fiscals vigents per a l'exercici 2020.
La ordenança fiscal nº13  és la que regula la taxa per la prestació del servei de llar d'infants (pàgines 91 i 92 del document)