Rectificació del llistat provisional d'admesos i exclosos per a la plaça de conserge

  • 13 Juliol 2020

Vist que s’ha produït un error material en la part resolutiva de la resolució d’Alcaldia, pel que fa al llistat provisional d’admesos i exclosos a les proves de selecció per una plaça de conserge en règim de funcionari interí en concret en la transcripció dels aspirants que han de realitzar la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana, així com en la numeració dels exercicis del procés de selecció, publiquem a continuació l'aninci de rectificació del llistat provisional d'admesos i exclosos.