NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

  • 01 Juliol 2022

No havent-se produït cap reclamació ni al·legació durant el termini d’exposició pública, resta elevat a definitiu l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2020, d’aprovació inicial del Reglament del règim intern de la Llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)