L’Ajuntament de Riudellots amplia la plantilla de vigilants municipals

  • 09 Setembre 2020

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva amplia la seva plantilla de vigilants municipals després d’un procés de selecció en règim de funcionari interí per programes per un període de tres anys.  
El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017 per dur a terme les tasques recollides a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, i principalment tenen la funció de vetllar pel manteniment de l’ordre públic, i la seguretat de la ciutadania i els seus béns i el compliment de les ordenances municipals. Les seves funcions són:
- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. 
- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació si s’escau.
- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis. 
- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.