Crònica del Ple ordinari del 16 de setembre de 2019

  • 16 Setembre 2019

Amb tots els vots a favor (els 6 de Junts per Riudellots i els 5 d’ERC), s’aproven les actes de les dues sessions anteriors, del dia 15 de juny de 2019 i del 20 de juny de 2019.

S’aprova amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 abstencions d’ERC el Reglament del Consell de Poble de Riudellots de la Selva i s’estableixen trenta dies hà- bils per a reclamacions i suggeriments.

S’aproven provisionalment amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 abstencions d’ERC les modifica- cions de les ordenances fiscals números 2, 5, 7 i 13 is’estableixen trenta dies hàbils per a la presentació de les reclamacions que es considerin oportunes.

Per unanimitat, s’aprova el Compte General de l’exercici 2018 i retre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva oportuna fiscalització.

S’aprova amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 abstencions d’ERC l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris número 3/2019.

Per unanimitat, s’acorda modificar les normes subsi- diàries de planejament de Riudellots, en concret l’article 91 sobre la regulació establerta per a la zona de ciutat jardí intensiva del sector Camp Quart.

S’aprova definitivament el projecte d’obertura i manteni- ment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals i el tractament de la vegetació de les parcel·les interiors i zones verdes, per 53.786,54 €; i el manteni- ment de la franja perimetral de prevenció d’incendis, per 7.769,18 €. Tots els regidors del Ple hi voten a favor.

S’acorda fixar com a festes locals per al 2020 els dies 29 de setembre i 29 d’octubre amb els vots a favor de Junts per Riudellots i ERC.

Un cop realitzades les obres necessàries al Foodlab, s’aprova per unanimitat la devolució de l’aval bancari a l’empresa Top Proyectos y Contratas SA, per import de 32.326,23 €.

S’aprova amb els 6 vots a favor de Junts per Riudellots i els 5 en contra d’ERC l’estudi econòmic financer del Ser- vei Municipal d’Aigua de Riudellots redactat per Heras Enginyers, l’expedient instruït per a la contractació de la

concessió administrativa del Servei Municipal d’Aigua Potable i el Plec de clàusules administratives i prescrip- cions tècniques que han de regir la contractació.

Es nomena la Sra. Montserrat Roura i Massaneda com a representant del consistori a l’Associació de Turisme la Selva amb els vots a favor de Junts per Riudellots i ERC.

cS’aprova per unanimitat l’adhesió al conveni de col·la- boració entre l’Agència Estatal d’Administració Tribu- tària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràc- ter tributari a les entitats locals.

S’acorda amb el suport de Junts per Riudellots i ERC donar suport al Correllengua 2019 i a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar-lo, així com fer una aportació econòmica de 100 € per al seu bon funcio- nament.

Es rebutja realitzar una consulta popular per decidir si es vol un equipament municipal al nucli antic amb els 5 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra de Junts per Riudellots.

També es rebutja la moció d’ERC de creació d’una sè- rie de comissions informatives de caràcter permanent amb representacions de tots els grups polítics munici- pals amb els 5 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra de Junts per Riudellots.

S’aprova per unanimitat la moció d’ERC sobre donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima del 27 de setembre.

Finalment, s’acorda per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots al Conservi del Ter i es nome- na com a representat del consistori el regidor Sr. Xevi López Cadena.