Preinscripció a la llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva per a l’educació de primer cicle, de 0 a 3 anys.

Qui el pot demanar
Els pares o tutors dels infants que vulguin fer el primer cicle d’educació infantil i dels que volen canviar de centre.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud aquí.

Presencialment: a la Llar d’Infants municipal (Av. De Girona, 39-41) de Riudellots de la Selva.

Documentació a aportar.
Sol·licitud de preinscripció 
Documentació a adjuntar

Normativa

Normativa reguladora del procés de preinscripció i matrícula 2021-22

Termini de la sol·licitud
Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, es publicaran al tauler de la llar d’infants i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament les llistes amb la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud, i sobre les quals es podran presentar reclamacions. Posteriorment es publicarà als mateixos llocs la relació definitiva d’alumnes admesos i s’obrirà el període de matriculació, on s’haurà de presentar:
Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Sis fotografies mida carnet.
Resguard de l’ingrés de la quota de matrícula corresponent al curs, la qual haurà de fer-se efectiva al Banc Santander de Riudellots de la Selva, al compte de l’Ajuntament.
Full “SEPA” degudament signat pel banc o caixa, pel càrrec de les mensualitats.  
Els infants que tinguin diagnosticada alguna al·lèrgia, malaltia crònica o qualsevol patologia que pugui tenir incidència en el dia a dia de l’infant, hauran de presentar un certificat mèdic del/de la pediatre o del metge especialista en el que hi constin aquelles circumstàncies.

Preu dels tràmit: Gratuït.

Termini de resolució
Segons els períodes que s’estableixin per a cada curs escolar.

Més informació a aquí: https://www.riudellots.cat/llar-infants


Notícies destacades