La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.
Correspon a la Junta de Govern:
L'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.
Les sessions de la junta de govern tenen lloc els dimarts a la sala de reunions número 1 de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Formen part de la Junta de Govern:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa. 
Josep Ma. Corominas Pujol, regidor de Junts per Riudellots.
Josep Lluís Santamaria Moreno, regidor de Junts per Riudellots.
Cristina Pineda Espinosa, regidora de Junts per Riudellots.

Podeu consultar les actes de les Juntes de govern des d'aquí.


Notícies destacades