Atès que la gestió municipal demanda l’existència un òrgan col·legiat de govern que sota la presidència de l’Alcaldessa garanteixi la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores.
Atès que l’Ajuntament considera que per aconseguir aquests objectius és convenient la creació d’un l’òrgan complementari a l’organització municipal, nomenat Consell de govern, que tingui per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local.
El Consell de Govern és integrat per tots els regidors/es de l’equip de govern i presidit per l’Alcaldessa, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories. Atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local i això dificulta considerablement una bona coordinació i seguiment dels assumptes que posteriorment aprova la Junta de Govern Local.
El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari cada quinze dies el dimarts a les 20 h i amb caràcter extraordinari sempre que el President el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores.
Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu. Per raó dels assumptes a tractar, la Presidenta podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell de Govern. Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.
Per a les resta d’aspectes no previstos en aquest article, seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats continguts en la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. Es per això i de conformitat amb el que estableix l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya que estableix: L’Ajuntament en exercici de la seva autonomia organitzativa pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis.


Notícies destacades