El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Riudellots de la Selva el Ple està format per 11 regidors.
Les sessions plenàries són públiques i tenen lloc trimestralment a la Sala de Plens. 

Podeu consultar les convocatòries del Ple des d'aquí.
La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.
Podeu consultar les actes de les sessions plenàries des d'aquí.
Els plens es retransmeten en directe 
Les principals competències del ple municipal són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.

 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

 • Crear i regular òrgans complementaris.

 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.

 • Exercir les accions administratives i judicials.

 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

 • Alienar el patrimoni.

 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.


 


Notícies destacades