El Consell de Poble és un òrgan permanent de participació ciutadana, que té per objecte facilitar la participació ciutadana en els diferents àmbits d’actuació pública municipal amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i les associacions en els assumptes municipals, i fer així el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics.

Com a resultat d’aquesta participació, el consell de poble podrà proposar a l’ajuntament l’adopció de mocions respecte del seu àmbit d’actuació pública municipal.

Podeu consultar l'organització i funcionament del Consell de Poble des d'aquí.

Amb la voluntat d'impulsar la participació ciutadana entre els veïns i veïnes de Riudellots de la Selva l'Ajuntament ha aprovat recentment diversos reglaments que podeu consultar des d'aquí:

Reglament orgànic municipal (ROM)
Reglament de pressupostos participatius
Reglament del Consell de Poble

Amb l'aprovació d'aquests reglaments l'Ajuntament pretén motivar i aconseguir una àmplia participació ciutadana amb els següents objectius:

1. Facilitar al conjunt dels ciutadans i ciutadanes la més àmplia informació sobre la seva activitat, les obres i els serveis.
2. Promoure i canalitzar la participació dels veïns i les veïnes en les qüestions públiques i comuns del municipi, respectant les facultats de decisió que corresponen als diferents òrgans municipals.
3. acostar la gestió municipal als ciutadans i les ciutadanes i garantir l’equilibri i la solidaritat entre els diversos barris i sectors de la vila.
4. Fomentar la vida associativa i la iniciativa de la societat civil de Riudellots de la selva.
5. Fomentar la corresponsabilització en la governança del municipi per part dels òrgans municipals corresponents, generant instruments de participació per tal d’aprofundir en la cultura del compromís i la implicació ciutadana entorn de la gestió municipal

Web de participació i processos participatius
 


Notícies destacades