Des d'aquest espai podeu accedir a la consulta de les retribucions percebudes per a cada un dels càrrecs electes:

Període de gener a desembre 2022 (Actualització mensual)
Despeses de locomoció i varies (Actualització mensual)

Les indemnitzacions i retribucions dels membres de la Corporació (càrrecs electes) s'han fixat de la següent manera:
Dietes:
Els membres corporatius, no afectats pel règim de dedicació exclusiva o parcial, percebran els imports que a continuació es detallen en concepte de dietes per assistència efectiva a reunions dels òrgans corporatius col·legiats:
Per assistència a les sessions del Ple Ordinàries. 150 euros/sessió.
Per assistència a les sessions del Ple extraordinàries: 70 € /sessió
Per a cada sessió de meses de contractació: 40 euros/sessió.
Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 140 euros/sessió.  
Assistències a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local: 150 euros/sessió.
Assistències a les sessions de Junta de Govern Local extraordinàries 40 €/sessió.  
Assistències al Consell de Govern: 250 euros/ sessió.  
Junta de Portaveus: 75 euros/sessió. 
Els membres de la Corporació tindràn el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l'exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d'aquestes.
 
Despeses de locomoció:
Quilometratge: 0,30€/km (s'abonarà prèvia justificació).

Retribucions:
La previsió per a càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, són els següents:
Una regidoria en règim de dedicació exclusiva: retribució íntegre mensual 2.246,38 € per 14 pagues.  
L’Alcaldia en règim de dedicació exclusiva: retribució íntegre mensual 3.002,39 € per 14 pagues més els triennis que com a funcionària de carrera li correspondria.  

Assignació de grups polítics municipals:
Component fix: 270€ /any.
Per cada regidor/a 450€/any. 
 


Notícies destacades